Rekrutacja on-line

Zapraszamy na studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
- dr Konrad Janowski

Zapisz się on-line i skorzystaj ze zniżki

Zapisz się na studia do końca lipca, a otrzymasz 10% rabatu na cały tok studiów i nie zaplacisz za wpisowe! Kandydaci, którzy opłacą pierwszą ratę czesnego w ciągu miesiąca od rejestracji, zostaną zwolnieni z opłaty wpisowego - 500 zł oraz otrzymają 10% rabatu na cały okres studiów.

 

Stypendia

Rocznie na cele stypendialne Uczelnia przeznacza kwotę około 2,5 mln złotych. W roku akademickim 2018/2019 przyznano łącznie około 350 stypendiów, w tym ponad 100 stypendiów Rektora dla najlepszych studentów oraz blisko 250 stypendiów o charakterze socjalnym.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę mogą otrzymywać studenci już w pierwszym roku nauki.

Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył pierwszy rok studiów a także student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium rektora przysługuje także studentowi przyjętemu na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

AEH w Warszawie przyznaje swoim studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypndium socjalne- przyznawane studentom którzy znajdują       się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w ich rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.
  • stypendia dla osób niepełnosprawnych - przyznawane studentom z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu ( orzeczeniem o niepełnosprawności; orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów; orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolno­ści do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
  • stypendia rektora – przyznawane studentom, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystycz­ne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym
  • zapomogi - przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej

Stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora przyznawane są na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin. Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej udziela Biuro Spraw Studenckich. Pracownicy Biura Spraw Studenckich szczegółowo objaśniają zasady przyznawania stypendiów, sposób wypełniania wniosków oraz gromadzenia dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o pomoc materialną.

Informacje na temat stypendiów można także uzyskać podczas dni otwartych na naszej Uczelni